شهروندان و سازمانهای مردم نهاد بر روند اجرای طرح ها نظارت کنندشهروندان و سازمانهای مردم نهاد بر روند اجرای طرح ها نظارت کنند

به گزارش ایرنا، محمود محمدی مشفق روز یکشنبه در جمع خبرنگاران زنجان افزود: امکانات نظارت بر تمام 2 هزار و 800 طرح در دست اجرای این استان محدود است و به حتم همکاری مردم و سازمان های مردم نهاد می تواند در پررنگ تر شدن نظارت موثر باشد.
وی یادآور شد: در حوزه اجرای طرح های عمرانی مربوط به ساختمان، مسئولیت بر عهده سه دستگاه تخصصی راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و بنیاد مسکن است و مابقی دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند باید این عرصه را ترک کنند تا طرح ها به شکل تخصصی اجرا شود.
محمد مشفق اظهار کرد: از سوی دیگر این سازمان تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی منعقد کرده است تا از ظرفیت آن برای نظارت بر اجرای طرح ها استفاده کند.
مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: از سال آتی، مجریان طرح هایی که ساختار فنی ندارند، کمتر وارد عرصه اجرا می شوند و نظارت ها جدی تر دنبال می شود.
رئیس گروه نظارت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان هم در ادامه این نشست گفت: این استان 50 طرح ملی و 14 طرح ملی با ویژگی استانی دارد که مربوط به 29 دستگاه اجرایی هستند.
محسن حسینی صبائی ادامه داد: از میان 242 طرح استانی بازدید شده در سال 95 و امسال، 92 طرح تقدم در زمان اجرا، 119 مورد انطابق با زمان بندی و 32 مورد عقب تر از زمان بندی پیش بینی شده بودند.
وی اضافه کرد: کیفیت 21 مورد از این طرح ها در حد عالی، 209 مورد خوب، هشت مورد متوسط، چهار مورد ضعفی و 2 مورد هم شروع نشده گزارش شده است.
رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: در سال جاری آموزش هفت هزار نفر ساعت از عوامل فنی و اجرایی و پیمانکاران در دستور قرار داشت که با دوره های برگزار شده، این میزان به 10 هزار نفر ساعت رسید.
مریم ژاله رفعتی اظهار کرد: ابتدای سال جاری، برای افزایش توانمندی عوامل فنی و اجرایی و پیمانکاری این استان برنامه پنج ساله پیش بینی و تدوین شد که یکی از مفاد آن برگزاری 20 هزار نفر ساعت دوره آموزشی بود.
وی افزود: برنامه پیش بینی شده در حوزه آموزش سال جاری به طور کامل محقق شده است و می توان گفت که نیمی از برنامه پیش بینی شده در این زمینه در قالب برنامه پنج ساله طی یک سال محقق شد.
3001/8068

تاریخ خبر : 1396/12/06 - 6:30
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasaneheco
telegram: http://t.me/rasaneheco
tel: +98914002213
© 2017 Rasaneh Eghtesadi Rights Reserved